Preskočiť na obsah Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Komunitné centrum

Vznik komunitného centra

Vzniku Komunitného centra predchádzalo niekoľkomesačné mapovanie potrieb komunity v obci Dražice so zameraním na deti a mládež.

8. apríla 2010 sa v obci Dražice v lokalite Teplý Vrch uskutočnilo slávnostné otvorenie nového komunitného centra. Tento termín si obecné zastupiteľstvo symbolicky zvolilo na počesť Medzinárodného dňa Rómov, práve pre ktorých je komunitné centrum určené.

KC – Komunitné centrum má slúžiť miestnej rómskej komunite , hlavne rómskym deťom a mládeži na vzdelávanie a získavanie informácií potrebných na zabezpečenie ich integrácie do spoločnosti, pričom nevylučuje zapojenie majority. Je to dokonca vítané.

Projekt na vybudovanie KC bol financovaný z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý poskytol obci dotáciu vo výške 9 tisíc eur. Z tejto sumy bola zrekonštruovaná a moderným nábytkom zariadená miestnosť v bezprostrednej blízkosti obecného úradu so samostatným vchodom na účely KC. Zakúpili sa 3 počítače. Cieľom projektu je zabezpečiť sociálnu, ekonomickú a spoločenskú integráciu sociálne znevýhodnených rómskych komunít v obci a zabezpečiť trvalý rozvoj obce.

Obec má v súčasnosti 236 obyvateľov, z toho je 96 Rómov. Všetky národnosti v obci spolunažívajú dobre a obec neeviduje žiadne vážnejšie problémy.

Poslanie a činnosť

Hlavným poslaním KC v Dražiciach je svojimi aktivitami odstraňovať priepasť medzi ,,čiernymi a bielymi“, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých ľudí k tolerancii.

Cieľ

Cieľom KC je podporovať vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomôcť tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným a zároveň budú pokračovať v odkaze tohto poslania.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú predovšetkým deti a mládež /z majority aj minority/, na ktorých činnosti priamo dopadajú. Cieľovou skupinou však môžeme označiť aj rodičov detí, ktoré sú oslovené a všetkých ľudí , či už jednotlivcov alebo skupiny, ktoré podobnú činnosť tiež vykonávajú.

Čím je KC v Dražiciach výnimočné?

 • Reaguje na potreby detí a mladých ľudí
 • Napĺňa prázdne miesto pre aktivity detí a mladých v danej lokalite
 • Nekladie na cieľovú skupinu nároky, ktoré nedokážu splniť
 • Pracuje na princípoch nízkoprahovosti
 • Pracuje s deťmi a mladými tam, kde sa prirodzene stretávajú
 • Deti a mládež, ktorá sa v minulosti stretávala na verejných priestranstvách obce bola vystavovaná kritike a napomínaniu značnej časti obyvateľstva obce , je pod dozorom a ustúpili známky vandalizmu zo strany mládeže

Aktivity Komunitného centra

Pravidelné klubové aktivity: – doučovanie, príprava na školu, spoločenské hry, práca na PC, počúvanie hudby, tvorivé aktivity. Jednorazové aktivity a akcie:- Deň detí, Prázdninové diskotéky a DISCO-MARATÓN, Deň dôchodcov s kultúrnym programom, Deň študentstva, príprava na ADVENT 2010 a iné.
Plánované aktivity:

 • pokračovanie s prácou na PC a počítačová gramotnosť
 • výchova v oblasti hygieny , zásad stravovania a zdravia , stretnutia so ženskou sestrou
 • základná ekonomika a vedenie domácnosti
 • podpora miestnej rómskej hudobnej skupiny
 • podpora krúžkovej činnosti /krúžok šitia, varenia, tanečný krúžok /
 • spoznávanie okolitej prírody
 • pokračovanie v začatých aktivitách
 • tvorivé aktivity v priebehu roka zamerané k aktuálnym udalostiam a sviatkom

Materské centrum

K ďalším aktivitám a úspešnému pokračovaniu aktivít v KC v r.2010 patrí aj zriadenie materského centra, kde sme z prostriedkov Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity získali dotáciu 3 tisíc eur , ktorú sme použili na zakúpenie minikuchynky, stolov a stoličiek pre najmenších , na hračky a spoločenské hry.

Skúšobňa miestnej rómskej hudobnej skupiny

V posledných týždňoch roku 2010 bola v pivničných priestoroch OcÚ v Dražiciach zriadená a upravená miestnosť na skúšobňu miestnej rómskej skupiny , kde bol zakúpený z prostriedkov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity syntetizátor s príslušenstvom a gitara.